Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
Op het bezichtigen van deze Internet site en op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten welke zijn gedaan en/of tot standgekomen zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Interbrew  van toepassing. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar op deze Internet site en zullen door Interbrew op verzoek worden toegezonden.

2. Toepasselijk recht
Deze Internet site van Interbrew (hierna: Interbrew) richt zich op horecarelaties (hierna: afnemer) met activiteiten in de Nederlandse markt. Dit betekent dat het Nederlands recht van toepassing is op deze Internet site en op alle uit de verkooprelatie voortvloeiende verbintenissen, naast de bovengenoemde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en hetgeen bepaald is in deze disclaimer.

3. Overeenkomst
Het plaatsen van een bestelling door afnemer geldt als een aanbod om een overeenkomst aan te gaan, op het moment dat de bestelling met daarin de vereiste gegevens door Interbrew ontvangen is. Een overeenkomst tot verkoop en levering van goederen door Interbrew komt tot stand op het moment dat Interbrew de inhoud van de bestelling aan afnemer heeft bevestigd. Bestellingen worden door Interbrew zo spoedig mogelijk aan afnemer bevestigd middels een elektronisch bericht. Interbrew is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien Interbrew de bestelling niet accepteert, zal Interbrew dit aan afnemer zo spoedig mogelijk ter kennis brengen. De schriftelijke factuur die Interbrew verstrekt is bepalend, niet het besteloverzicht zichtbaar in de elektronische omgeving.

4. Elektronische storingen
Interbrew spant zich in voor een ongestoord functioneren van deze Internet site inclusief de voorziening waarbij elektronische bestelmogelijkheden worden aangeboden.
Interbrew is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door het niet beschikbaar zijn van de site, onbereikbaarheid van de bestelmogelijkheid of onjuiste gegevensverwerkingen als gevolg van storingen of uitval van verbindingen van de gebruikte telecommunicatie-infrastructuur, elektriciteit, of storingen van andere aard waarop Interbrew geen invloed heeft, onverminderd het bepaalde met betrekking tot overmachtsituaties zoals genoemd in artikel 3 lid 7 van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Interbrew nr 45/1997 d.d. 20 juni 1997. Interbrew draagt er zorg voor dat technische storingen of storingen van andere aard zo spoedig mogelijk worden verholpen. In geval van het niet beschikbaar zijn van de site of onbereikbaarheid van de bestelmogelijkheid kan afnemer via de telefonische bestelprocedure of per faxbericht de bestelling plaatsen.
Interbrew is niet aansprakelijk voor enigerlei schade veroorzaakt door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de voorziening en/of elektronische bestelmogelijkheid wegens het uitvoeren van onderhoud of verwijdering van de bestelmogelijkheid, al dan niet van tijdelijke aard.

5. Gegevensverstrekking
Afnemer garandeert dat de in de bestelling verstrekte gegevens betreffende identiteit van de afnemer juist en volledig zijn. Afnemer is aansprakelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Afnemer staat er voor in dat de onder zijn gebruikersnaam en wachtwoord gedane bestelling persoonlijk door afnemer of een daartoe bevoegde medewerker is uitgevoerd. Indien blijkt dat de gegevens niet juist, onvolledig, misleidend zijn en/of dat de bestelling is gedaan door een daartoe niet bevoegd persoon en er enigerlei schade ontstaat voor afnemer, Interbrew en/of derden, kan Interbrew niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade op grond van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst of andere gronden en is Interbrew gerechtigd bij afnemer een vordering tot schadevergoeding in te dienen voor de door Interbrew geleden en te lijden schade.

6. Intellectuele eigendomsrechten
Dit is een Internet site van Interbrew Nederland N.V. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, berusten bij Interbrew of bij derden die Interbrew een licentie hebben verstrekt. Interbrew verstrekt aan afnemer een gebruiksrecht op de Internet site en de daarin voorziene elektronische bestelmogelijkheid. Het gebruiksrecht omvat het raadplegen van informatie en het invoeren van gegevens als gebruikersnaam, wachtwoord en bestelgegevens, met het doel het plaatsen van een bestelling. Het verveelvoudigen van de eigen bestelgegevens noodzakelijk voor het voeren van de eigen administratie is toegestaan. Het is niet toegestaan om materialen, zoals beeldmerken, logos en ander beeldmateriaal, banners, teksten en de structuur en indeling evenals de broncode van deze site te wijzigen, te verveelvoudigen en te hergebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder begrepen het exploiteren van eigen Internetpagina’s.

7. Privacy
Interbrew neemt de grootste zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de omgang met gegevens van afnemer. Gegevens van afnemer worden vertrouwelijk behandeld. Interbrew neemt de verzamelde gegevens op in de afnemersadministratie. Gegevens worden gebruikt om bestellingen uit te voeren en mogelijk om interessante en passende aanbiedingen te doen aan afnemer. Gegevens van afnemers worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van afnemer, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Hypertext Links
Deze website bevat links naar Internet sites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover Interbrew geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat Interbrew de inhoud van de door derden beheerste sites heeft goedgekeurd of dat er associaties of sponsoringsrelaties bestaan tussen Interbrew en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Interbrew is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van de sites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar Interbrew mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.